اسکلت فلزیrss
خدمات ساختمانی

مقاومت زمین و تحمل بار سازه در اجرای این کار نقش اساسی دارد