شرایط مورد تایید بودن میلگرد مورد آزمایش:?

1)تنش تسلیم  یا fyk میلگرد مورد آزمایش بزرگتر از تتش تسلیم رده میلگرد مورد نظر باشد.

2)تنش نهایی میلگرد مورد آزمایشfsu بزرگتر از 1.18برابر تتش تسلیم رده میلگرد مد نظر باشد.

3)تنش نهایی میلگرد مورد آزمایشfsu از 1.25برابر تش تسلیم رده میلگرد مورد نظر بیشتر باشد.

4)اختلاف تنش تسلیم میلگرد مورد آزمایش و تنش تسلیم رده مورد انتظار
کمتر از 125مگاپاسکال باشد.

5)تنش نهایی میلگرد مورد آزمایشfsu بیش از 1.25برابر تتش تسلیم آن باشد.

بیشتر : انواع میلگرد

انواع فولاد