انواع  پنجره :

پنجره ها عموما از نظر مصالح قابشان به چند دسته تقسیم می شوند:

1- پنجره های چوبی

2- پنجره های فلزی

3- پنجره های کامپوزیت

4- پنجره های upvc