مقاومت بتن چقدر باید باشد؟

برای پاسخ به این سوال در ابتدا باید به نقشه های ساختمان خود مراجعه کنید که در آنجا معوملا مقاومت بتن بر مبنای مقاومت نمونه های استوانه ای ذکر شده است. همچنین بر مبنای انواع بتن از نظر مقاومتی با C20,C25,C30,C35  در نقشه ذکر شده است.به عنوان مثال بتن C25  که رایج تر از بقیه است یعنی مقاومت 28 روزه نمونه استوانه ای استاندارد 15*30 می بایست 25 مگا پاسکال یا اگر تقریبی بگوییم 250 کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد. این عدد برای نمونه مکعبی 15*15 باید 300 باشد.برای دستیابی به چنین مقاومتی معمولا کارخانه های بتن می بایست از عیار سیمان 350 کیلوگرم در متر مکعب بتن استفاده نمایند. پس اگر گفته می شود بتن 350 ، معمولا این بتن مقاومت 300 مکعبی و 250 استوانه ای را باید تامین نماید.

از آزمایشگاه خود بخواهید مقاومت نمونه ها را بر مبنای هر دو مقدار مکعبی و استوانه ای ارائه نماید.اگر سیمان تیپ دو باشد مقاومت 28 روزه آن 90 درصد مقاومت نهایی fc خواهد بود. و همچنین مقاومت 7 روزه آن حدود 0.56fc خواهد بود.

برای سیمان تیپ 2 مقاومت 7 روزه حدودا 60 درصدمقاومت 28 روزه خواهد بود. اگر مقاومت مورد نیاز ساختمان شما 300 مکعبی باشد و مقاومت بتن شما برای نمونه 7 روزه کمتر از 60 درصد این مقدار یعنی180 باشد انگاه باید نسبت به جواب 28 روزه حساس باشید چرا که بتن ممکن است جواب لازم را کسب ننماید.

برای مشاهده تاثیر نوع سیمان و سن بتن بر مقاومت بتن جدول زیر را مشاهد نمایید( به نقل از مبحث 9 ام مقررات ملی ساختمان):