اگر  X1, X2, X3  نتایج سه نمونه برداری متوالی باشند، به منظور ارزیابی کیفیت بتن ساخته شده گام های زیر طی شود:

 

1- گام اول- هیچ یک از نمونه ها نباید مقاومتشان کمتر از مقاومت مشخصهFC باشد. اگر این شرط برقرار بود نتایج مورد قبول است.

2- گام دوم - میانگین نمونه های گرفته شده باید 1.5 مگا پاسکال بیش از مقاومت مشخصه FC باشد.

همچنین حداقل مقاومت نمونه ها بیش از 4 مگا پاسکال از مقاومت مشخصه FC   کمتر نباشد. اگر دو شرط برقرار بود بتن مورد قبول است.

  

نذکر - در صورتی گام سوم بررسی می شود که بتن در دو گام قبل " قابل قبول " نباشد.

3- گام سوم -  اگر کسری مقاومت یکی از نمونه ها بیش از 4 مگا پاسکال باشد یا مقاومت میانگین 3 نمونه متوالی کمتر از مقاومت مشخصه FC  باشد، بتن غیر قابل قبول است.

اگر گام 3 برقرار نباشد بتن " عدم پذیرش قطعی" شناخته می شود.

اگر بتن جواب ندهد؟( مقاومت لازم را کسب نکند؟)