وسایل حفاظت فردی

امروزه فعالیت های عمرانی توسط شرکت های پیمانکاری صورت میگیرد، کار در محیط های صنعتی و ساختمانی همواره با مخاطرات ایمنی همراه است.

و با افزایش تعداد و حجم کار و افزایش فعالیت ها، حوادث ناشی از کار رخ میدهند. در یان خصوص برای حفاظت از نیروی کار و منابع مادی و انسانی ضروری است قوانین و مقررات ایمنی مربوط به کار دقیقا اجرا گردد و هماهنگی لازم بین پیمانکار و کارفرما صورت گیرد.

حادثه ناشی از کار

- ایمنی:   به معنی در امان بودن از خطر و میزان دوری از خطر می باشد.

- خطر :    هر عامل دارای انرژی که پتانسیل صدمه زدن به فرد را داشته باشد عامل خطر محسوب می شود.

- ریسک:   حاصلضرب شدت حادثه در میزان وقوع آن.

- بیماری های شغلی:    هر عاملی که با فیزیولوژِی بدن انسان سازکار نباشد می تواند تولید بیماری ناشی از کار نماید، اغلب دارای دو خصوصیت مهم قابل پیشگیری بودن و غیر قابل درمان بودن هستند.

- هزینه های حوادث ناشی از کار - مسایل بیمه ای - حدود مشمولیت بیمه تامین اجتماعی - مسئولیت حادثه ها - بیمه مسئولیت - وظایف کارفرما و  پیمانکار - راهکار های پیشگیری از بیماری های اسکلتی عضلانی - عوامل زیان آور محیط کار -  حمل و بلند کردن دستی کالا -  عوامل روانی محیط کار - خطرات مکانکی محیط کار - سقوط از ارتفاع -  موارد ایمنی در عملیات گود برداری و تخریب - خطرات ناشی از برق - خطرات حریق ( آتش سوزی) - روش های اطفاء حریق - علل ایجاد حوادث ناشی از کار -