اجرای اسکلت یک ساختمان بتن ارمه بسته به نوع اسکلت ( به عنوان مثال قاب خمشی یا دال دیوار و ...)  و با توجه به نقشه و سایز آرماتور ها و همچنین تعداد طبقات ساختمان صورت میگیرد.

امروزه با توجه به روش های نوین اجرای سقف های ساختمان( از قبیل u boot , cobiax, vaffle، اجرای اسکلت بتنی معمولا به پیمانکارانی سپرده می شود که  در این زمینه اجرای این نوع سقف ها مهارت لازم را داشته باشند.

آشنایی با انواع سقف ها : 1- (woffle slab)سقف وافل     2-سقف یوبوت (u boot)       3-سقف کوبیاکس ( cobaix)