ساختمان های فلزی (فولادی) به ساختمان هایی اطلاق می شود که در آن اجزای باربر اصلی ساختمان از قبیل ستون و تیر از جنس فولاد باشد.

سیستم اسکلت فلزی غالبا در 4 گروه زیر طبقه بندی می شوند:

سیستم نوع 1 :

ساختمان هاییکه تمام یا بخشی از بارهای قائم توسط دیوار بنایی یا مصالح بنایی تحمل می شود. درچنین حالتی ممکن است قسمت دیگر بارهای قائم توسط ستون و شاهتیر فولادی تحمل گردد.

 سیستم نوع 2:

سیستم قاب فضایی ساده: که در آن تمام بارهای قائم توسط قاب فضایی متشکل از تیر و ستون با اتصالات ساده حمل می شود و مقاومت  در برابر نیروی جانبی زلزله توسط دیوار برشی یا بادبندها تامین می شود.

سیستم نوع 3 :

سیستم قاب فضایی خمشی: که در ان تمام بارهای قائم و هم جنین نیروی جانبی باد یا زلزله تنها به وسیله قاب های خمشی ( بدون دیوار برشی یا بادبندی ها) تحمل می شود.

سیستم نوع 4 :

سیستم مختلط قاب فضایی خمشی و دیوار برشی یا بادبندی: که در آن بارهای قائم توسط قاب خمشی و نیروهای جانبی توسط قاب خمشی و دیوارهای برشی   یا توسط قاب خمشی و بادبندی ها تحمل می شود.

سیستم های قاب فولادی

 

سازنده اسکلت فلزی چه مواردی رامی بایست رعایت کند؟