آزمایش "تحکیم خاک" :

این آزمایش اصولا برای تعیین میزان نشست تحکیمی در خاک های رسی اشباع صورت میگیرد.به این صورت که خاک رسی تحت یک سیکل بارگذاری های افزایشی و 24 ساعته قرار گرفته و میزان نشست آن طی این مدت اندازه گیری می شود و پس از تجزیه تحلیل نتایج و رسم نمودار های تحکیم پارامتر هایی از قبیل نسبت پیش تحکیمی و ضریب فشردگی خاک تعیین میگردد.

با داشتن این مقادیر حاصل از از ازمایش تحکیم خاک می توان به میزان نشست لایه خاک رسی در طی سالیان متمادی پی برد.

تعریف "تحکیم خاک" :

به "فرآیند خروج آب از بین دانه های خاک های ریزدانه" که معمولا با گذشت زمان و اعمال بارگذاری رخ میدهد ، فرآیند تحکیم می گویند.