مراحل انجام آزمایش خاک برای ساختمان شما به شرح زیر هستند:

1- قرارداد با شرکت ازمایشگاهی:

شما می توانید طی مراجعه به شرکت ازمایشگاهی، با داشتن دستور نقشه و مشخصات ملک خود تعداد گمانه ها و عمق مورد نیاز را تعیین نموده

و بر مبنای آن قیمت ازمایش خاک ساختمان شما تعیین خواهد شد.

2- اعلام شروع حفاری از طرف شرکت خدمات آزمایشگاهی:

شرکت خدمات آزمایشگاه خاک موظف است 72ساعت قبل از اقدام به حفاری ، مشخصات گمانه ها را به سارزمان نظام مهندسی تهران اعلام نماید. تا در صورت لزوم بازرسان سازمان از عملیات حفاری بازدید به عمل آوردند.

3- عملیات حفاری

4- استعلام برگ سبز تعهد مطالعات ژئوتکنیک( برگ سبز ازمایش خاک)

5- تهیه گزارشات توسط ازمایشگاه خاک و ارسال آن به سازمان نظام مهندسی

6- بررسی در سازمان خداکثر تا زمان 10 روز

7- تایید نهایی گزارش خاک و ارسال به شهرداری

آزمایش خاک : 44855985-021