آزمایش بتن :

با توجه به اهمیت بسیار زیاد بتن به عنوان یکی از اجزای اصلی ساختمان های بتن آرمه ، کنترل مقاومت آن در سازه ها امری بسیار ضروری است . رده ی مقاومتی بتن به صورت  C20,C25,C30,C35,C40 در نقشه های سازه درج و پیمانکار موظف است کلیه مقاطع را بر اساس این مقادیر بتن ریزی نماید.

در حین عملیات بتن ریزی لازم است با  یک شرکت ذیصلاح در زمینه ی آزمایشات بتن هماهنگی لازم صورت گیرد تا ضمن حضور در محل بتن ریزی و کنترل پارامترهایی مثل دمای حین بتن ریزی ،  اسلامپ  و  دمای بتن ، از بتن در حال اجرا به منظور ارزیابی مقاومت آن نمونه گیری به عمل آید . نمونه برداری عموما به این صورت است که در قالب های استاندارد مکعبی ( عموما مکعبی) یا استوانه ای طبق ضوابطی بتن ریخته می شود و این نمونه ها حداکثر تا 24 ساعت به آزمایشگاه انتقال یافته و در آن جا ضمن نگهداری در حوضچه های آب در سنین 7 و 28 روزه به وسیله جک بتن شکن مورد آزمایش قرار میگیرند. نتیجه شکست نمونه ها در سن های ذکر شده می بایست مطابق با مقاومت خواسته شده در نقشه های سازه باشد.

معمولا رده بتن C25  به معنای استفاده از بتنی با عیار سیمان 350 کیلوگرم بر سانتی متر مکعب است و مقاومت 28 روزه ی چنین بتنی می بایست برای نمونه 28 روزه در حدود 300 کیلوگرم بر سانتی متر مربع بوده و در هر حال در صورت استفاده از سیمان تیپ 2 از 90 درصد این مقدار کمتر نباشد.

نمونه گیری بتن

تواتر نمونه برداری

برگ تعهد بتن

مقاومت مشخصه بتن Fc 

مغزه گیری بتن