آسانسور وسیله ای است برای جابجایی عمودی مسافر و بار در ساختمان ها.

استاندارد اروپایی  EN81  می گوید : اسانسور وسیله ای است یرای جابجایی عمودی  بار و مسافر و یا هردوی آنها  که در تراز های مختلف توقف میکند. و دارای یک اتاقک است.

آسانسورها بر مبنای نوع کاربری آنها به 2 گروه اصلی تقسیم می شوند :

1- آسانسورهای باربر

2- اسانسورهای مسافر بر

آسانسورهارا می توان بر مبنای سرعت و  ظرفیت آنها نیز طبقه بندی نمود.

 جداول اطلاعات آسانسور

 

مراحل طراحی آسانسور و نصب آن